Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.scyzoryki.net ver. 1/2021

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3.  ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. DANE OSOBOWE
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES
13. FAKTURY ELEKTRONICZNE

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.  HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2.  KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.  KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r.  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.  KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o  świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5.  KONTO (KONTO KLIENTA) – Usługa  Elektroniczna,  oznaczony  indywidualną  nazwą  (loginem)  i  hasłem  podanym  przez Usługobiorcę  zbiór  zasobów  w  systemie  teleinformatycznym  Usługodawcy,  w  którym  gromadzone  są dane  podane  przez  Usługobiorcę  oraz  informacje  o  złożonych  przez  niego  Zamówieniach  w  Sklepie Internetowym.

1.6.  PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8.  REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9.  SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.scyzoryki.net za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10.  SPRZEDAWCA – ECBP s.c. (ul. Wyspiańskiego 4; 82-300 Elbląg) prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta Miasta Elbląga pod numerem 36078 oraz 19467, NIP 5782982349, REGON 280224120, adres poczty elektronicznej: sklep@scyzoryki.net, numer telefonu / fax:  (+48) 552368506 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.11.  STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12.  UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13.  USŁUGA  ELEKTRONICZNA – usługa  świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14.  USŁUGODAWCA – ECBP s.c. (ul. Wyspiańskiego 4; 82-300 Elbląg) prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta Miasta Elbląga pod numerem 36078 oraz 19467, NIP 5782982349, REGON 280224120, adres poczty elektronicznej: sklep@scyzoryki.net, numer telefonu / fax:  (+48) 552368506 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.15.  ZAMÓWIENIE  – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.16  DZIEŃ  ROBOCZY  –  jeden  dzień  od  poniedziałku  do  piątku  z  wyłączeniem  dni  ustawowo  wolnych  od pracy.

1.17.  FORMULARZ  REJESTRACJI  –  formularz  dostępny  w  Sklepie  Internetowym  umożliwiający  utworzenie Konta.  

1.18.  FORMULARZ  ZAMÓWIENIA  –  Usługa  Elektroniczna,  interaktywny  formularz  dostępny  w  Sklepie Internetowym  umożliwiający  złożenie  Zamówienia,  w  szczególności  poprzez  dodanie  Produktów  do elektronicznego  koszyka  oraz  określenie  warunków  Umowy  Sprzedaży,  w  tym  sposobu  dostawy  i płatności.

1.19. NEWSLETTER  –  Usługa  Elektroniczna,  elektroniczna  usługa  dystrybucyjna  świadczona  przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej  Usługobiorcom  automatyczne  otrzymywanie  od  Usługodawcy cyklicznych  treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.20. USŁUGOBIORCA  –  (1)  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  a  w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną  zdolność  do  czynności  prawnych;  (2)  osoba  prawna;  albo  (3)  jednostka  organizacyjna nieposiadająca  osobowości  prawnej,  której  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną;  -  korzystająca  lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 

1.21 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami).


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

2.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

2.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Pracy s.c.; ul. Wyspiańskiego 4; 82-300 Elbląg
Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta Miasta Elbląga pod numerem 36078 oraz 19467 oraz do CEiDG oraz zarejestrowany GIODO.
NIP 5782982349, REGON 280224120
Adres do doręczeń: ul. Rzeźnicka 12-13/B; 82-300 Elbląg
Adres poczty elektronicznej: sklep@scyzoryki.net
Adres strony internetowej: www.scyzoryki.net
Numer telefonu / fax:  (+48) 552368506 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.5.3. Newsletter

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli;

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

2.6.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie , które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła.

2.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje  środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3.  ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1.  W  Sklepie  Internetowym  dostępne  są  następujące  Usługi  Elektroniczne:  Konto,  Formularz  Zamówienia oraz Newsletter.

3.1.1.  Konto  –  korzystanie  z  Konta  możliwe  jest  po  wykonaniu  łącznie  trzech  kolejnych  kroków  przez
Usługobiorcę  –  (1)  wypełnieniu  Formularza  Rejestracji,  (2)  kliknięciu  pola  „Załóż  konto”  oraz  (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na  podany  adres  poczty  elektronicznej.  W  Formularzu  Rejestracji  niezbędne  jest  podanie  przez Usługobiorcę  następujących  danych  Usługobiorcy:  imię  i  nazwisko/nazwa  firmy,  adres  (ulica,  numer domu/mieszkania,  kod  pocztowy,  miejscowość,  kraj),  adres  poczty  elektronicznej,  numer  telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.1.1.1.  Usługa  Elektroniczna  Konto  świadczona  jest  nieodpłatnie  przez  czas  nieoznaczony.  Usługobiorca  ma
możliwość,  w  każdej  chwili  i  bez  podania  przyczyny,  usunięcia  Konta  (rezygnacji  z  Konta)  poprzez wysłanie  stosownego  żądania  do  Usługodawcy,  w  szczególności  za  pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: sklep@scyzoryki.net lub też pisemnie na adres: ul. Rzeźnicka 12-13/B, 82-200 Elbląg.

3.1.2.  Formularz  Zamówienia  –  korzystanie  z  Formularza  Zamówienia  rozpoczyna  się  z  momentem  dodania przez  Klienta  pierwszego  Produktu  do  elektronicznego  koszyka  w  Sklepie  Internetowym.  Złożenie Zamówienia  następuje  po  wykonaniu  przez  Klienta  łącznie  dwóch  kolejnych  kroków  –  (1)  po wypełnieniu  Formularza  Zamówienia  i  (2)  kliknięciu  na  stronie  Sklepu  Internetowego  po  wypełnieniu Formularza  Zamówienia  pola  „Potwierdzam zakup”  –  do  tego  momentu  istnieje możliwość  samodzielnej  modyfikacji  wprowadzanych  danych  (w  tym  celu  należy  kierować  się wyświetlanymi  komunikatami  oraz  informacjami  dostępnymi  na  stronie  Sklepu  Internetowego).  W Formularzu  Zamówienia  niezbędne  jest  podanie  przez  Klienta  następujących  danych  dotyczących Klienta:  imię  i  nazwisko/nazwa  firmy,  adres  (ulica,  numer  domu/mieszkania,  kod  pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy  Sprzedaży:  Produkt/y,  ilość  Produktu/ów,  miejsce  i  sposób  dostawy  Produktu/ów,  sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

3.1.2.1.  Usługa  Elektroniczna  Formularz  Zamówienia  świadczona  jest  nieodpłatnie  oraz  ma  charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.  

3.1.3.  Newsletter  –  korzystanie  z  Newslettera  następuje  po  podaniu  w  zakładce  „Newsletter”  widocznej  na stronie  Sklepu  Internetowego  adresu  poczty  elektronicznej,  na  który  mają  być  przesyłane  kolejne edycje  Newslettera  i  kliknięciu  pola  „Zapisz  się”.  Na  Newsletter  można  się  również  zapisać  poprzez zaznaczenie  odpowiedniego  checkboxa  w  trakcie  zakładania  Konta  –  z  chwilą  utworzenia  Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

3.1.3.1.  Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma  możliwość,  w  każdej  chwili  i  bez  podania  przyczyny,  wypisania  się  z  Newslettera  (rezygnacji  z Newslettera)  poprzez  wysłanie  stosownego  żądania  do  Usługodawcy,  w  szczególności  za pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres:  sklep@scyzoryki.net lub też pisemnie na adres: ul. Rzeźnicka 12-13/B, 82-200 Elbląg.

3.2. Tryb postępowania reklamacyjnego:

3.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

3.2.2. pisemnie na adres: ul. Rzeźnicka 12-13/B; 82-300 Elbląg;

3.2.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@scyzoryki.net;

3.2.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.2.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.1.2 Regulaminu.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

4.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.1.2 Regulaminu.

4.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5. DOSTAWA

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 

5.2.  Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.3.2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5.3.3. Przesyłka paczkomatowa, przesyłka paczkomatowa pobraniowa.

5.3.4. Przesyłka Paczka w Ruchu, przesyłka Paczka w Ruchu pobraniowa.

5.3.5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Rzeźnicka 12-13/B; 82-300 Elbląg – w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 18:00.

5.4. Dostawa  Produktów dostępna jest na terytorium:  Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności i dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.6.  Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego  Produktu,  Produkt  będzie  gotowy  do  odbioru  przez  Klienta  w  terminie  do  14  Dni  Roboczych, chyba  że  w  opisie  danego  Produktu  lub  w  trakcie  składania  Zamówienia  podano  krótszy  termin.  W przypadku  Produktów  o  różnych  terminach  gotowości  do  odbioru,  terminem  gotowości  do  odbioru  jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru  Klient  zostanie  dodatkowo  poinformowany  przez  Sprzedawcę  poprzez  przesłanie  stosownej wiadomości  e-mail  na  podany  w  trakcie  składania  Zamówienia  adres  poczty  elektronicznej  Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2.  W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  gotówką  przy  odbiorze  osobistym  –  od  dnia  zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.7. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

6.1.1. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

6.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

6.1.3. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia) na rachunek bankowy Sprzedawcy.

PKO BP nr 76 1020 1752 0000 0002 0096 7430

6.1.4. Płatności elektroniczne PayU (VISA, MasterCard, Transfer, MultiTransfer, Płacę z Inteligo, Przelew24, Płacę z iPKO, Płacę z Alior Sync, Płacę z Alior Bank, Płać z Nordea, Pekao24Przelew, Przelew Online Crédit Agricole, Przelew z Millennium, Przelew z MeritumBank, Przelew z EuroBank, Przelew z Raiffeisen, Przelew z GetinBank, Przelew z BPH, Płać z ING, Płacę z City Handlowy, Paylink Idea, Przelew z Polbanku, Przelew z Kredyt Banku, Przelew z BGŻ, Przelew z Deutsche Banku, Przelew z Bankiem Pocztowym, Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki).

6.1.5. Płatności elektroniczne PayPal.

6.1.6. Płatności elektroniczne eCard S.A. Dostępne formy płatności: -ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.); -Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.; -Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 
eCard

6.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6.4.  Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub eCard.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności i dostawy” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl oraz http://www.ecard.pl.

6.4.1.  Rozliczenia  transakcji  płatnościami  elektronicznymi  i  kartą  płatniczą  przeprowadzane  są  zgodnie  z wyborem  Klienta  za  pośrednictwem  serwisu  PayU.pl lub eCard.pl PayPal.com.  Obsługę  płatności  elektronicznych  i  kartą płatniczą prowadzi: 

6.4.1.1.  PayU.pl  –  spółka  PayU  S.A.  z  siedzibą  w  Poznaniu  (adres  siedziby:  ul.  Grunwaldzka  182,  60-166 Poznań),  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem 0000274399, NIP: 779-23-08-495.

6.4.1.2. eCard S.A.  –  z  siedzibą  w  Gdańsku  (adres  siedziby:  ul.  Arkońska 11,  80-387 Gdańsk),  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem 0000042304, NIP: 521-31-03-040. 

6.5. Wszystkie ceny w sklepie zawierają rabat 0,5-3%, jednak nie jest on uwzględniany przy płatnościach online (w tym kartą płatniczą).

6.6  Zamówienia związane z personalizacją, indywidualnym znakowaniem produktów poprzez grawer laserowy realizowane są po uzgodnieniu formy znakowania (tekstu, rodzaju i wielkości czcionki, miejsce znakowania) podanej w uwagach do zamówienia bądź w mailu powołującym się na numer zamówienia. Zamówienia personalizowane nie będą realizowane za pobraniem. Obowiązuje dowolna forma płatności. Zamówienie będzie realizowane po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie. 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ECBP s.c. (ul. Rzeźnicka 12-13/B; 82-300 Elbląg)  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@scyzoryki.net . Perfumy Victorinox po odpakowaniu nie podlegają zwrotowi. 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Oświadczenie do pobrania - kliknij

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

7.2.1. Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

7.2.2. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Rzeźnicka 12-13/B; 82-300 Elbląg.

7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (14)świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub  ściśle związanych z jego osobą: znakowanie (grawerowanie, nadruk itp.);

7.7.  Konsument  ponosi  odpowiedzialność  za  zmniejszenie  wartości  Produktu  będące wynikiem korzystania  z niego  w  sposób  wykraczający  poza  konieczny  do  stwierdzenia  charakteru,  cech  i  funkcjonowania Produktu.

7.8.  Możliwe  koszty  związane  z  odstąpieniem  przez  konsumenta  od  umowy,  które  obowiązany  jest  ponieść konsument:

7.8.1.  Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8.2.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


7.9. Zawarte w niniejszym punkcie 7. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

8.1.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ECBP s.c. (ul. Rzeźnicka 12-13/B; 82-300 Elbląg) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@scyzoryki.net.

8.1.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.1.4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Rzeźnicka 12-13/B; 82-300 Elbląg. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8.3. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.3.1.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości  skorzystania  przez  Klienta  będącego  konsumentem  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,  organizacji  społecznych,  do  których  zadań  statutowych  należy  ochrona  konsumentów, Wojewódzkich  Inspektoratów  Inspekcji  Handlowej  oraz  pod  następującymi  adresami  internetowymi Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów:  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.3.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

8.3.3.  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.3.4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

9.1.  Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2.  Sprzedawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy  Sprzedaży  zawartej  z  Klientem  niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w  tym  wypadku  może  nastąpić  bez  podania  przyczyny  i  nie  rodzi  po  stronie  Klienta  niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

9.3.  W wypadku  Klientów nie będących  konsumentami Sprzedawca  ma  prawo  ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

9.4.  Z  chwilą  wydania  przez  Sprzedawcę  Produktu  przewoźnikowi  przechodzą  na  Klienta  nie  będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie  Produktu  powstałe  od  przyjęcia  go  do  przewozu  aż  do  wydania  go  Klientowi  oraz  za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

9.5.  W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient  nie będący konsumentem obowiązany  jest  zbadać  przesyłkę  w  czasie  i  w  sposób  przyjęty  przy  przesyłkach  tego  rodzaju.  Jeżeli stwierdzi,  że  w  czasie  przewozu  nastąpił  ubytek  lub  uszkodzenie  Produktu,  obowiązany  jest  dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 

9.6.  Zgodnie  z  art.  558  §  1  Kodeksu  Cywilnego  odpowiedzialność  Sprzedawcy  z  tytułu  rękojmi  za  Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. 

9.7.  W  wypadku  Usługobiorców  nie  będących  konsumentami  Usługodawca  może  wypowiedzieć  umowę  o świadczenie  Usługi  Elektronicznej  ze  skutkiem  natychmiastowym  i  bez  wskazywania  przyczyn  poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 

9.8.  Odpowiedzialność  Usługodawcy/Sprzedawcy  w  stosunku  do  Usługobiorcy/Klienta  nie  będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia,  jak  również  za  wszelkie  roszczenia  w  sumie  -  do  wysokości  zapłaconej  ceny  oraz  kosztów dostawy  z  tytułu  Umowy  Sprzedaży,  nie  więcej  jednak  niż  do  kwoty  jednego  tysiąca  złotych. Usługodawca/Sprzedawca  ponosi  odpowiedzialność  w  stosunku  do  Usługobiorcy/Klienta  nie  będącego konsumentem  tylko  za  typowe  szkody  przewidywalne  w  momencie  zawarcia  umowy  i  nie  ponosi odpowiedzialności  z  tytułu  utraconych  korzyści  w  stosunku  do  Usługobiorcy/Klienta  nie  będącego konsumentem. 

9.9.  Wszelkie  spory  powstałe  pomiędzy  Sprzedawcą/Usługodawcą,  a  Klientem/Usługobiorcą  niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. 

10. DANE OSOBOWE

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca:

Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Pracy s.c.; ul. Wyspiańskiego 4; 82-300 Elbląg
Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta Miasta Elbląga pod numerem 36078 oraz 19467 oraz do CEiDG oraz zarejestrowany GIODO.
NIP 5782982349, REGON 280224120
Adres poczty elektronicznej: sklep@scyzoryki.net
Adres strony internetowej: www.scyzoryki.net
Numer telefonu / fax: (+48) 552368506 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

10.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a także w celu wysyłki newslettera, oferty reklamowej po uzyskaniu wcześniejszej odpowiedniej podstawy/zgody do przetwarzania w tymże celu.

10.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

11.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

10.5.  Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:  

10.5.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub  przesyłką  kurierską,  Administrator  udostępnia  zebrane  dane  osobowe  Klienta  wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

10.5.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą  płatniczą  Administrator  udostępnia  zebrane  dane  osobowe  Klienta,  wybranemu  podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.  

10.6.  Usługobiorca/Klient  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania.  Żądanie  w  tym zakresie może zostać złożone na przykład:  

10.6.1. pisemnie na adres: ul. Rzeźnicka 12-13/B, 82-300 Elbląg; 

10.6.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@scyzoryki.net

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.3. Zmiana Regulaminu:

11.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny:

- względy techniczne, organizacyjne lub prawne,
- wprowadzenie nowej / nowych funkcjonalności,
- zmiany związane z bezpieczeństwem Użytkowników lub danych,
- zmiana przepisów prawa,
- decyzje lub inne wytyczne organów władzy publicznej (np. GIODO/ sądy powszechne, organy ścigania),
- zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.3.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.3.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: https://scyzoryki.net/_cms/view/-7/regulamin.html oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego  żądanie.

11.4.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Aktualna treść  Polityki Prywatności Sklepu internetowego jest dostępna pod adresem: https://scyzoryki.net/_cms/view/-4/polityka-prywatnosci.html oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego  żądanie.

11.4.2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Polityki plików Cookies w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Aktualna treść Polityki plików Cookies Sklepu internetowego jest dostępna pod adresem: https://scyzoryki.net/_cms/view/-4/polityka-prywatnosci.html oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego  żądanie.


12. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES

12.1. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłoszony jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

13. FAKTURY ELEKTRONICZNE

13.1  Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

13.2  Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Scyzporyki.net do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

13.3  Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.


Adresy firm z którymi współpracujemy na zasadzie dropshipping'u:

PHU Togo
ul. Starogardzka 15, 83-010 Straszyn k/Gdańska
Tel: (0-58) 692 14 46  

INFOLINIA: +48 668 596 243
HURT - B2B: +48 55 235 68 94

BOK +48 668 596 243

Mail: sklep@scyzoryki.net

BOK: 2949519
HURT - B2B: 7882177
Mój stan BOK: scyzoryki.net
Mój stan HURT - B2B: scyzoryki.b2b

 Zdrowe zakupy dla całej Twojej rodziny!      Swanson witaminy i suplementy

PROMOCJA